Post Jobs

Ontwikkelen van personeel

Testen
Tests geven extra informatie over de kandidaat. Hierdoor neemt de zekerheid om de juiste kandidaat aan te trekken toe.

 1. Persoonlijkheid tests
  Bij een persoonlijkheidstest worden er uitspraken voorgelegd over gedragingen en meningen, bijvoorbeeld: ʻik houd van wandelen in de natuurʼ. Hierbij dient de ondervraagde aan te geven in welke mate de uitspraak van toepassing is op hem/haar. Een persoonlijkheidstest wordt uitgevoerd om (extra) informatie over de persoonlijke eigenschappen van een (potentiële) medewerker te krijgen en om te beoordelen of deze passen bij de functie waarop hij/zij solliciteert.
 2. Capaciteiten tests
  Een capaciteiten test bestaat uit een serie vragen die een beroep doen op de sollicitant zijn/haar denkvermogen. Vaak worden onderdelen als verbale intelligentie, redeneervermogen en numerieke vaardigheden getoetst. Naast behaalde diplomaʼs geven capaciteiten tests informatie over het denkvermogen van een (potentiële) medewerker.
 3. Vakinhoudelijke tests
  Vakinhoudelijke test is een praktijktest, bijvoorbeeld een ʻaccountingʼ test. Vaak krijgt de (potentiële) medewerker een casus of probleem voorgelegd, welke hij/zij naar eigen inzicht dient op te lossen.

Coaching
Coaching is een techniek om de prestaties van uw personeel te verhogen. Wij bieden de volgende 1-op-1 coaching aan:

 1. Personal coaching, gericht op het bevorderen van professionele groei.
 2. Mentale coaching, waarin de medewerker leert omgaan met faalangst of stress.
 3. Loopbaan coaching, gericht op de carrière ontwikkeling.

Trainen
Wij beschikken over ervaren trainers op het gebied van sociale – en commerciële trainingen. Tevens werken wij nauw samen met een gerenommeerd trainingsinstituut voor  InteGratieF Management.
Voorbeelden van trainingen waarbij u ons kunt inzetten zijn:

Communicatie training
Een communicatietraining is meestal een training op het gebied van intermenselijk contact. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om:

 • het vergroten van het bewustzijn omtrent het eigen gedrag;
 • het vergroten van het bewustzijn omtrent het effect van het eigen gedrag ten opzichte van andere mensen;
 • het aanleren van kennis en vaardigheden om het eigen gedrag optimaal in te zetten

Onze communicatietrainingen zijn geënt op het ontwikkelen van basale of specifieke communicatieve kennis en vaardigheden (ook wel sociale vaardigheden genoemd).

Meestal wordt er gewerkt met groepen van tien tot vijftien cursisten. Hoe meer cursisten, hoe minder het effect van een communicatietraining. Dat komt omdat de inhoud van een training gaat over gedrag. Sterker nog; het gaat over het gedrag van de aanwezige cursisten. De materie waarover de communicatietraining gaat, komt voor de cursisten dus ‘dichtbij’ henzelf. Dit levert vaak enige weerstand op, waardoor individuele aandacht noodzakelijk wordt. Hoe meer cursisten, hoe minder individuele aandacht kan worden geboden. Hoe minder individuele aandacht, hoe minder het leereffect bij de cursisten.

Verkoop trainingen
Een verkooptraining is een training om verkooptechnieken aan te leren of te verbeteren. Een verkooptraining wordt meestal gehouden op de werkvloer van het eigen bedrijf of bij het bedrijf dat de training organiseert.

De verkoop van producten of diensten is erg belangrijk voor een bedrijf. Een verkooptraining kan bijdragen aan de vaardigheden van werknemers. Ze kunnen nieuwe technieken aanleren of verbeteren. Ook helpt het om nog eens goed op een rij te zetten wat de doelstellingen van een bedrijf zijn en deze ook nog eens door te nemen met werknemers. Maar werknemers kunnen ook waardevolle tips krijgen over hoe op verantwoorde wijze klachten af te handelen zodat klanten altijd tevreden de deur uit gaan.

Recht doen aan verschillen (InteGratieF Management i.s.m. het Intercultureel Instituut van Prof. Dr. David Pinto)
De centrale doelstelling van de training luidt verankering door:
a) bewustwording;
b) kennis en inzicht;
c) vaardigheid omtrent de vraag ‘hoe recht te doen aan verschillen’.

Hierbij gaan wij van het volgende uit:

 • Het niet ‘begrijpen’ (je zelf – persoonlijk/functioneel – of de ander) leidt tot onzekerheid (veelal bron van agressie);
 • vaardigheden die niet ondersteund worden door overtuigingen worden niet geïnternaliseerd (lijden meer tot ‘trucjes’ en hebben geen effect)

De centrale doelstelling wordt verder uitgewerkt in de volgende deeldoelstellingen:

 1. Bevorderen van zelfinzicht bij de deelnemers, hun bewust maken van het eigen denkkader, leren erkennen dat de eigen normen en warden niet universeel en ook niet per definitie beter of slechter zijn dan die van anderen maar slechts anders;
 2. het verschaffen van kennis en inzicht omtrent normen, waarden en sturingsmechanismen van jezelf en van anderen;
 3. ontwikkelen van een ‘Divers Bewustzijn’. Het besef bijbrengen dat etnische, religieuze, culturele maar ook andere verschillen (gender, leeftijd, positie, functieniveau, seksuele voorkeur) andere normen en waarden met zich mee brengen die een andere richting geven aan gedrag en communicatie;
 4. bewustmaken van OORDELEN versus VEROORDELEN;
 5. de deelnemers een benadering en een methode aanleren waardoor zij doeltreffend met gemelde verschillen kunnen omgaan, met behoud van ieders eigenheid. Zo kan recht worden gedaan aan verschillen.